mapa strony

Stopa bezrobocia na koniec września 2015r. Polska - 9,7%, woj.mazowieckie - 8,6%, powiat sierpecki - 20,7%      


powrót do strony głównej drukuj

2015-10-15 08:06:29

Informacja


Informacja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
"Sierpeckie Partnerstwo"

W załączniku plakat informacyjny.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik plakat-nev.png Plakat informacyjny 2015-10-15 07:59:53 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 15.10.2015 08:06
Liczba wyświetleń: 23413

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-10-12 12:19:37

DOTACJE


POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU informuje, iż w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (I)", realizowanego w ramach działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pozostało do udzielenia 20 dotacji dla bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej:
- 16 dla długotrwale bezrobotnych, w tym 9 kobiet,
- 4 dla bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym 1 kobiety.
Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie będą przyznawane na handel obwoźny i zakup samochodu osobowego. Wysokość środków przeznaczonych na zakup towaru nie może być większa niż 50% przyznanej kwoty.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta w siedzibie tut. Urzędu pok. 1, celem zweryfikowania kwalifikowalności osoby bezrobotnej do projektu.

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 12.10.2015 12:19
Liczba wyświetleń: 24261

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-10-05 11:41:19

List Ministerstwa Finansów


List MF

INFORMACJA

          Z początkiem wakacji Ministerstwo Finansów rozpoczęło letnią edycję paragonowej akcji edukacyjnej pod hasłem "Nie daj się oszukać, weź paragon". Prowadzona cyklicznie akcja odwołuje się do uczciwości i współodpowiedzialności za państwo.
Zachęcamy do wzięcia udziału w przedsiewzięciu pn.: Narodowa Loteria Paragonowa zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów.

Więcej informcji znajduje się w załączniku.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik List MF do przedsiębiorców_Sprawdź Paragon.pdf List otwarty MF 2015-07-31 14:03:02 Olejniczak Maria
załącznik Loteria_Paragonowa_plakat_B2.pdf Plakat 2015-10-05 11:40:04 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 05.10.2015 11:41
Liczba wyświetleń: 61686

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-07-03 11:08:19

Ogłoszenie RPO WM
O G Ł O S Z E N I E

   Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VIII Osi Priorytetowej Rozwój  rynku pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (I)

Głównym  celem  projektu  jest  zwiększenie   możliwości   zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących  do  grup  defaworyzowanych pozostających  bez   pracy  w  powiecie sierpeckim

Projekt    zakłada   aktywizację   zawodową   340   bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej,  zarejestrowanych w tut. Urzędzie.
Zgodnie z kryterium dostępu w ramach projektu zostanie objętych wsparciem:
- co najmniej 236 osób długotrwale bezrobotnych,
- co najmniej 24 osoby niepełnosprawne,
- co najmniej 102 osoby po 50 roku życia.

Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym. 287 osób bezrobotnych zostanie skierowanych na staż, 53 bezrobotnym zostaną przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:
- 17 % niepełnosprawnych uczestników projektu,
- 35 % długotrwale bezrobotnych uczestników projektu,
- 36 % uczestników projektu posiadających niskie kwalifikacje,
- 43 % uczestników projektu niekwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup.

Wartość projektu wynosi 3 343 900 zł, w tym wkład EFS - 2 675 100 zł.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2016r.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sierpcu
ul. Witosa 2 nr telefonu 24 275 42 12
.

      
Zastępca Dyrektora Urzędu   
_ /_                    
                Jakub Smólczyński          
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 03.07.2015 11:08
Liczba wyświetleń: 74852

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-06-08 15:17:22

Ogłoszenie - rejestracja


Udostępniona rejestracja przez internet

Szanowni Państwo,

w celu podniesienia jakości obsługi naszych Klientów oraz realizując zapisy rozporządzenia w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012r., poz. 1299), Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu uruchomił możliwość rejestracji (w przypadku osób posiadających ważny podpis kwalifikowany lub profil zaufany) lub prerejestracji wraz z rezerwacją terminu rejestracji za pośrednictwem internetu.
•      Zarejestruj się w Urzędzie on-line z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego bez potrzeby wizyty w Urzędzie kliknij >>>  lub

•      Umów się do rejestracji w Urzędzie przez Internet  kliknij >>>Ponadto informujemy, że rejestracja osób bezrobotnych oraz poszukujących zgłąszających się bezpośrednio do Urzędu odbywa się w godzinach 8.00 - 13.00, natomiast dla osób korzystających z portalu www.praca.gov.pl w godzinach 13.00 - 15.00
.

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 08.06.2015 15:17
Liczba wyświetleń: 467789

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-04-29 08:28:20

INFORMACJA (GDM)


GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu informuje, że została uruchomiona strona internetowa "Gwarancje dla młodzieży" , w ramach której publikowane są informacje dotyczące:

- programu "Gwarancje dla młodzieży"
- oferty dla młodzieży,
- realizatorów programu.

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 29.04.2015 08:28
Liczba wyświetleń: 110050

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-04-29 08:17:14

Informacja (PARP)


INFORMACJA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy instrument finansowy pn. Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet, w ramach którego środki będą przeznaczane na udzielanie preferencyjnych pożyczek na sfinansowanie rozwoju lub uruchamiania działalności gospodarczej przez kobiety wykonujące lub zamierzające podjąć działalność gospodarczą. Szczegóły dotyczące tego programu znajdują się na stronie internetowej PARP.

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 29.04.2015 08:17
Liczba wyświetleń: 110033

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-04-10 15:20:46

PROJEKT Strategia Aktywizacji Zawodowej


Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu prowadził rekrutację osób bezrobotnych z terenu powiatu sierpeckiego do projektu "Strategia Aktywizacji Zawodowej: adaptacja niemieckich rozwiązań w woj. mazowieckim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez firmę TEB EDUKACJA oraz niemieckiego Partnera - bbw Bildungszentrum.
Dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu 50 bezrobotnych zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Zrekrutowane osoby skorzystają z cyklu szkoleń grupowych:
 • Assessment Center , 
 • Soft Skills - zajęcia w celu podniesienia kompetencji „miękkich" osób bezrobotnych:
  • Zarządzanie czasem, 
  • Autoprezentacja-retoryka,
  • Komunikacja,
  •  Przedsiębiorczość ,
 • Szkolenia zawodowe - „Obsługa kasy fiskalnej" lub „Umiejętności handlowe i profesjonalna obsługa klienta".
Każdy uczestnik weźmie także udział w spotkaniach indywidualnych z zakresu:
 • Profilling (analiza kompetencji społecznych),
 • Soft Skills (opracowanie programu szkoleń miękkich celem rozwoju kompetencji osobistych),
 • Health coaching (opracowanie koncepcji działań prewencyjnych dotyczących prowadzenia zdrowego trybu życia).
Urząd zamierza kontynuować współpracę z firmą TEB EDUKACJA oraz podejmować kolejne działania mające na celu aktywizację osób bezrobotnych i poprawę ich sytuacji.

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 10.04.2015 15:20
Liczba wyświetleń: 120320

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-04-09 15:02:30

OGŁOSZENIE POWER


O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (I)

   Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 30 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Projekt zakłada aktywizację zawodową 255 bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w tut. Urzędzie, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu. Zgodnie z kryterium dostępu w ramach projektu zostanie objętych wsparciem:

- co najmniej 131 osób długotrwale bezrobotnych,
- co najmniej 6 osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym. 
210 osób bezrobotnych zostanie skierowanych na staż, 35 bezrobotnym zostaną przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, a dla 10 bezrobotnych zostaną zorganizowane szkolenia. 
Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:
-  17% niepełnosprawnych uczestników projektu,
- 35% długotrwale bezrobotnych uczestników projektu,
- 36% uczestników projektu posiadających niskie kwalifikacje,
- 43% uczestników projektu niekwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup.
Wartość projektu wynosi 2 545 800 zł, w tym wkład EFS 2 145 700 zł.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sierpcu
ul. Witosa 2 nr telefonu 024 275 42 12.


Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 09.04.2015 15:02
Liczba wyświetleń: 124129

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-01-08 10:52:15

INFORMACJA (SEPI)


SEPI


Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna    

S E P I

       Z dniem 19.05.2014 r. zostało wdrożone innowacyjne rozwiązanie usprawniające komunikacę pomiędzy instytucjami powiatu sierpeckiego, pozwalające na wymianę informacji drogą elektroniczną - Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna SEPI.

    Platforma zapewnia natychmiastową i bezpieczną wymianę  danych  drogą  elektroniczną  pomiędzy powiatowym  urzędem  pracy  a  poszczególnymi ośrodkami pomocy  społecznej w zakresie dotyczącym wspólnych klientów.

Osoby, które dotychczas uzyskiwały w siedzibie urzędu pracy zaświadczenie do celów związanych z pomocą społeczną, mogą je uzyskać bezpośrednio we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania ośrodku pomocy społecznej.

       Zaoszczędzi to osobom, które głównie są klientami opieki społecznej, dodatkowych kosztów związanych z przejazdem oraz czas na oczekiwanie w kolejce.

 

                                                                        DYREKTOR URZĘDU
                                                                                      - / -            
                                                                        Ewa Barchanowicz 

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 08.01.2015 10:52
Liczba wyświetleń: 278187

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-12-12 13:50:34

Ogłoszenie


Nowy program telewizyjny

OGŁOSZENIE

Firma producencka Tomasz Dąbrowski poszukuje uczestników do nowego programu telewizyjnego
"DO PRACY PRZYJMĘ"
.

Szczegóły znajdziecie Państwo w załącznikach.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik o programie DO PRACY PRZYJMĘ.docx Do_Pracy_Przyjmę 2014-12-12 13:45:42 Olejniczak Maria
załącznik Ogłoszenie casting.docx Casting 2014-12-12 13:57:18 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 12.12.2014 13:50
Liczba wyświetleń: 185937

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-11-24 12:14:14

INFORMACJA (SGH)


Wizyta studyjna

INFORMACJA

W dniu 21 listopada 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy miała miejsce wizyta studyjna studentów amerykańskich przebywających przez jeden semestr w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wizytę zainicjował Dział Programów Międzynarodowych SGH w ramach prowadzonych wykładów przez prof. dr. hab. Adama Kurzynowskiego nt. „Społeczne problemy współczesnej Polski".

Studenci zostali zapoznani z działalnością PUP na rzecz rozwiązywania problemów związanych z bezrobociem na terenie powiatu sierpeckiego, z funkcjonowaniem Urzędu i formami pomocy oferowanej osobom poszukującym pracy.
Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 24.11.2014 12:14
Liczba wyświetleń: 199360

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-11-24 12:00:39

Informacja


Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

INFORMACJA

        W dniu 14 listopada 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy uczestniczył w kolejnym spotkaniu z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Organizatorem spotkania był Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 , a do udziału w spotkaniu zaproszono też młodzież z Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Sierpcu wraz z nauczycielami oraz przedstawicieli sierpeckich pracodawców.

           Tematem przewodnim obchodów jest „Otwarta firma - Biznes przy tablicy", a spotkania „Wsparcie w starcie".

         Ze strony PUP przedstawione zostały informacje uzasadniające potrzebę wspierania przedsiębiorczości na terenie powiatu sierpeckiego, a także zasady i warunki pozyskiwania środków na prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz efekty aktywizacji bezrobotnych z wykorzystaniem instrumentu rynku pracy - „Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej" w latach 2011 - 2014.


Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 24.11.2014 12:00
Liczba wyświetleń: 199375

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-11-14 08:51:14

Informacja


Wsparcie w starcie

INFORMACJA

Program,, Pierwszy biznes - Wsparcie  w starcie II''

       Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu informuje, że Bank Gospodarstwa Krajowego zarządzający Programem na podstawie umowy zawartej z  Ministerstwem  Pracy i Polityki Społecznej ogłasza o naborze wniosków o pożyczkę  od dnia 17 listopada 2014r.

       Regulamin udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach programu oraz druki wniosków o udzielenie pożyczek znajdują się na stronie www.bgk.com.pl/wws

      Zainteresowani Programem winni nawiązać kontakt z pośrednikiem finansowym wybranym przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla woj. mazowieckiego - Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych e-mail: tise@tise.pl .

     Informacja o zasadach i warunkach udzielania pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowiska pracy zamieszczona jest na stronie urzędu www.pup-sierpc.pl  w lewym menu  - pożyczki.

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 14.11.2014 08:51
Liczba wyświetleń: 206998

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-10-23 08:22:54

INFORMACJA


INFORMACJA

Dnia 22.10.2014r. o godzinie 15:00 – Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu zorganizowała i przeprowadziła wspólnie z Dyrekcją Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu ćwiczenia przeciwpożarowe z praktycznego przeprowadzenia ewakuacji na wypadek zaistnienia pożaru i innych zdarzeń.

 

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 23.10.2014 08:22
Liczba wyświetleń: 222783

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-08-05 12:45:41

AKTUALNOŚCINa stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu, w menu głównym "INSTRUMENTY RYNKU PRACY" >> NOWE INSTRUMENTY RYNKU PRACY zamieszczona została informacja o nowych formach aktywizacji zawodowej wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Czytaj dalej >>>

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 05.08.2014 12:45
Liczba wyświetleń: 281929

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-04-25 13:36:39

BEZPŁATNE DORADZTWO Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" zaprasza do skorzystania z bezpłatnego, indywidualnego doradztwa z zakresu zagadnień biznesowych związanych z uruchomieniem lub prowadzeniem dzialalności gospodarczej.
Szczegóły w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie.doc 2014-04-25 13:38:08 Frydrychowicz Aneta

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 25.04.2014 13:36
Liczba wyświetleń: 329131

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-01-10 10:41:48

OGŁOSZENIE


Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji ogłasza rekrutację kandydatów do służby w Policji w 2014 roku na terenie województwa mazowieckiego.

Planowane przyjęcia do służby  w Policji w 2014 roku:
- 28 stycznia (25 osób)
- 01 kwietnia (35 osób)
- 02 czerwca (60 osób)
- 05 sierpnia (44 osoby)
- 07 października (53 osoby)
- 02 grudnia (53 osoby)


   Szczegóły w załącznikach

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 3.jpg 2014-01-10 08:37:09 Tułodziecka Joanna
załącznik 4.jpg 2014-01-10 08:37:28 Tułodziecka Joanna

Zredagował(a): Joanna Tułodziecka
Data powstania: 10.01.2014 10:41
Liczba wyświetleń: 380145

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-11-22 13:07:23

PROJEKT "PRZEPIS NA SUKCES"


Bezpłatne szkolenia z dotacją na własną działalność gospodarczą.

Fundacja Euro-Most realizuje III edycję  projektu "Przepis na sukces" wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 120 osób,które zostaly zwolnione, bądź są przewidziane do zwolnienia z przyczyn związanych z zakladu pracy, zamieszkujących woj. mazowieckie.
Szczegóły w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Plakat.pdf zał.1 2013-11-22 13:03:23 Tułodziecka Joanna

Zredagował(a): Joanna Tułodziecka
Data powstania: 22.11.2013 13:07
Liczba wyświetleń: 398674

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-11-18 08:25:03

INFORMACJA


Informacja dla pracodawców

Zapraszamy pracodawców oraz agencje pośrednictwa pracy do rejestracji na stronie www.apedukacjabiurokarier.pl.
Serwis umożliwia firmom bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych oraz przeglądanie bazy CV kandydatów na praktyki i do pracy z 36 miast.

W załączniku znajdą Państwo również Folder promocyjny dla pracodawców, wraz z szczegółowym wykazem kierunków kształcenia.


>>Załącznik do pobrania<<

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 18.11.2013 08:25
Liczba wyświetleń: 400496

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-10-29 10:04:28

Ogłoszenie


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach realizuje projekt „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat organizowanych warsztatów, kursów i szkoleń można przeczytać na stronie www.promocjaikariera.pl oraz w załączniku.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zał1.jpg Załącznik1 2013-10-29 10:05:16 Olejniczak Maria
załącznik Zał2.jpg Załącznik2 2013-10-29 10:05:39 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 29.10.2013 10:04
Liczba wyświetleń: 409070

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-05-28 12:56:55

Informacja


Informacja dla pracodawców

Powiatowy URząd Pracy w Sierpcu udostępnia publikację Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społęcznej pn.: "Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy - Informator".
Plik do pobrania w załączniku lub kliknij link .

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 130102_informator_dla_pracodawcow_drp.pdf INFORMATOR 2013-05-28 12:55:23 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 28.05.2013 12:56
Liczba wyświetleń: 466353

linia-art
zaokraglenie