mapa strony

Stopa bezrobocia na koniec lutego 2015r. Polska - 12,0%, woj.mazowieckie - 10,2%, powiat sierpecki - 24,0%      


powrót do strony głównej drukuj

2015-04-16 08:04:03

SZKOLENIA


POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (I)", realizowanego w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla bezrobotnych do 30 roku życia nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, którzy uzasadnią celowość tej formy pomocy poprzez:
 • uprawdopodobnienie uzyskania zatrudnienia po ukończeniu szkolenia (uprawdopodobnienie zatrudnienia następuje poprzez załączenie do wniosku pisemnej deklaracji pracodawcy o zatrudnieniu bezrobotnego na okres minimum 3 miesięcy),
 • uprawdopodobnienie podjęcia działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia (uprawdopodobnienie podjęcia działalności następuje poprzez załączenie do wniosku pisemnej deklaracji o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej)

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu (pokój nr 15) od 20.03.2015r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu, do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tej formy.

Aktualny wzór wniosku wraz z wymaganymi dokumentami jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu www.pup-sierpc.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA-BEZROBOTNI lub siedzibie Urzędu.


Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 16.04.2015 08:04
Liczba wyświetleń: 16676

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-04-16 07:59:24

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY


Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu informuje, iż do Urzędu wpłynęła ilość wniosków wyczerpująca zaplanowaną do udzielenia liczbę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
W związku z powyższym nabór na w /w formę w dniu 15.04.2015 r. o godz. 15.00 został zakończony.

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 16.04.2015 07:59
Liczba wyświetleń: 1922

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-04-10 15:20:46

PROJEKT Strategia Aktywizacji Zawodowej


Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu prowadził rekrutację osób bezrobotnych z terenu powiatu sierpeckiego do projektu "Strategia Aktywizacji Zawodowej: adaptacja niemieckich rozwiązań w woj. mazowieckim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez firmę TEB EDUKACJA oraz niemieckiego Partnera - bbw Bildungszentrum.
Dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu 50 bezrobotnych zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Zrekrutowane osoby skorzystają z cyklu szkoleń grupowych:
 • Assessment Center , 
 • Soft Skills - zajęcia w celu podniesienia kompetencji „miękkich" osób bezrobotnych:
  • Zarządzanie czasem, 
  • Autoprezentacja-retoryka,
  • Komunikacja,
  •  Przedsiębiorczość ,
 • Szkolenia zawodowe - „Obsługa kasy fiskalnej" lub „Umiejętności handlowe i profesjonalna obsługa klienta".
Każdy uczestnik weźmie także udział w spotkaniach indywidualnych z zakresu:
 • Profilling (analiza kompetencji społecznych),
 • Soft Skills (opracowanie programu szkoleń miękkich celem rozwoju kompetencji osobistych),
 • Health coaching (opracowanie koncepcji działań prewencyjnych dotyczących prowadzenia zdrowego trybu życia).
Urząd zamierza kontynuować współpracę z firmą TEB EDUKACJA oraz podejmować kolejne działania mające na celu aktywizację osób bezrobotnych i poprawę ich sytuacji.

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 10.04.2015 15:20
Liczba wyświetleń: 4496

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-04-09 15:02:30

OGŁOSZENIE POWER


O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (I)

   Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 30 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Projekt zakłada aktywizację zawodową 255 bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w tut. Urzędzie, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu. Zgodnie z kryterium dostępu w ramach projektu zostanie objętych wsparciem:

- co najmniej 131 osób długotrwale bezrobotnych,
- co najmniej 6 osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym. 
210 osób bezrobotnych zostanie skierowanych na staż, 35 bezrobotnym zostaną przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, a dla 10 bezrobotnych zostaną zorganizowane szkolenia. 
Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:
-  17% niepełnosprawnych uczestników projektu,
- 35% długotrwale bezrobotnych uczestników projektu,
- 36% uczestników projektu posiadających niskie kwalifikacje,
- 43% uczestników projektu niekwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup.
Wartość projektu wynosi 2 545 800 zł, w tym wkład EFS 2 145 700 zł.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sierpcu
ul. Witosa 2 nr telefonu 024 275 42 12.


Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 09.04.2015 15:02
Liczba wyświetleń: 8231

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-04-01 08:35:36

Ogłoszenie - rejestracja


Udostępniona rejestracja przez internet

Szanowni Państwo,

w celu podniesienia jakości obsługi naszych Klientów oraz realizując zapisy rozporządzenia w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012r., poz. 1299), Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu uruchomił możliwość rejestracji (w przypadku osób posiadających ważny podpis kwalifikowany lub profil zaufany) lub prerejestracji wraz z rezerwacją terminu rejestracji za pośrednictwem internetu.
•      Zarejestruj się w Urzędzie on-line z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego bez potrzeby wizyty w Urzędzie kliknij >>>  lub

•      Umów się do rejestracji w Urzędzie przez Internet  kliknij >>>Ponadto informujemy, że rejestracja osób bezrobotnych oraz poszukujących zgłąszających się bezpośrednio do Urzędu odbywa się w godzinach 8.00 - 13.00, natomiast dla osób korzystających z portalu www.praca.gov.pl w godzinach 13.00 - 14.00
.

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 01.04.2015 08:35
Liczba wyświetleń: 351809

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-03-02 10:13:18

SZKOLENIA


     POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie dla bezrobotnych, którzy uzasadnią celowość tej formy pomocy poprzez:
uprawdopodobnienie uzyskania zatrudnienia po ukończeniu szkolenia (uprawdopodobnienie zatrudnienia następuje poprzez załączenie do wniosku pisemnej deklaracji pracodawcy o zatrudnieniu bezrobotnego na okres minimum 3 miesięcy),
uprawdopodobnienie podjęcia działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia (uprawdopodobnienie podjęcia działalności następuje poprzez załączenie do wniosku pisemnej deklaracji o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej)
     Wnioski należy składać od 04.03.2015r.
  Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu, do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tej formy.
    Aktualny wzór wniosku wraz z wymaganymi dokumentami jest do pobrania na stronie internetowej w zakładce DRUKI DO POBRANIA-BEZROBOTNI lub siedzibie Urzędu.

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 02.03.2015 10:13
Liczba wyświetleń: 25583

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-01-08 10:52:15

INFORMACJA (SEPI)


SEPI


Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna    

S E P I

       Z dniem 19.05.2014 r. zostało wdrożone innowacyjne rozwiązanie usprawniające komunikacę pomiędzy instytucjami powiatu sierpeckiego, pozwalające na wymianę informacji drogą elektroniczną - Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna SEPI.

    Platforma zapewnia natychmiastową i bezpieczną wymianę  danych  drogą  elektroniczną  pomiędzy powiatowym  urzędem  pracy  a  poszczególnymi ośrodkami pomocy  społecznej w zakresie dotyczącym wspólnych klientów.

Osoby, które dotychczas uzyskiwały w siedzibie urzędu pracy zaświadczenie do celów związanych z pomocą społeczną, mogą je uzyskać bezpośrednio we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania ośrodku pomocy społecznej.

       Zaoszczędzi to osobom, które głównie są klientami opieki społecznej, dodatkowych kosztów związanych z przejazdem oraz czas na oczekiwanie w kolejce.

 

                                                                        DYREKTOR URZĘDU
                                                                                      - / -            
                                                                        Ewa Barchanowicz 

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 08.01.2015 10:52
Liczba wyświetleń: 162159

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-12-12 13:50:34

Ogłoszenie


Nowy program telewizyjny

OGŁOSZENIE

Firma producencka Tomasz Dąbrowski poszukuje uczestników do nowego programu telewizyjnego
"DO PRACY PRZYJMĘ"
.

Szczegóły znajdziecie Państwo w załącznikach.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik o programie DO PRACY PRZYJMĘ.docx Do_Pracy_Przyjmę 2014-12-12 13:45:42 Olejniczak Maria
załącznik Ogłoszenie casting.docx Casting 2014-12-12 13:57:18 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 12.12.2014 13:50
Liczba wyświetleń: 70083

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-11-24 12:14:14

INFORMACJA (SGH)


Wizyta studyjna

INFORMACJA

W dniu 21 listopada 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy miała miejsce wizyta studyjna studentów amerykańskich przebywających przez jeden semestr w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wizytę zainicjował Dział Programów Międzynarodowych SGH w ramach prowadzonych wykładów przez prof. dr. hab. Adama Kurzynowskiego nt. „Społeczne problemy współczesnej Polski".

Studenci zostali zapoznani z działalnością PUP na rzecz rozwiązywania problemów związanych z bezrobociem na terenie powiatu sierpeckiego, z funkcjonowaniem Urzędu i formami pomocy oferowanej osobom poszukującym pracy.
Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 24.11.2014 12:14
Liczba wyświetleń: 83505

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-11-24 12:00:39

Informacja


Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

INFORMACJA

        W dniu 14 listopada 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy uczestniczył w kolejnym spotkaniu z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Organizatorem spotkania był Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 , a do udziału w spotkaniu zaproszono też młodzież z Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Sierpcu wraz z nauczycielami oraz przedstawicieli sierpeckich pracodawców.

           Tematem przewodnim obchodów jest „Otwarta firma - Biznes przy tablicy", a spotkania „Wsparcie w starcie".

         Ze strony PUP przedstawione zostały informacje uzasadniające potrzebę wspierania przedsiębiorczości na terenie powiatu sierpeckiego, a także zasady i warunki pozyskiwania środków na prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz efekty aktywizacji bezrobotnych z wykorzystaniem instrumentu rynku pracy - „Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej" w latach 2011 - 2014.


Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 24.11.2014 12:00
Liczba wyświetleń: 83494

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-11-14 08:51:14

Informacja


Wsparcie w starcie

INFORMACJA

Program,, Pierwszy biznes - Wsparcie  w starcie II''

       Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu informuje, że Bank Gospodarstwa Krajowego zarządzający Programem na podstawie umowy zawartej z  Ministerstwem  Pracy i Polityki Społecznej ogłasza o naborze wniosków o pożyczkę  od dnia 17 listopada 2014r.

       Regulamin udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach programu oraz druki wniosków o udzielenie pożyczek znajdują się na stronie www.bgk.com.pl/wws

      Zainteresowani Programem winni nawiązać kontakt z pośrednikiem finansowym wybranym przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla woj. mazowieckiego - Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych e-mail: tise@tise.pl .

     Informacja o zasadach i warunkach udzielania pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowiska pracy zamieszczona jest na stronie urzędu www.pup-sierpc.pl  w lewym menu  - pożyczki.

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 14.11.2014 08:51
Liczba wyświetleń: 91135

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-11-05 08:36:12

Informacja (KFS)


Krajowy Fundusz Szkoleniowy

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu informuje, że w związku z koniecznością ustalania limitu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonych do realizacji w 2015r. dlaosób powyżej 45 roku życia rozpoczynamy szacowanie zapotrzebowania na środki finansowe w ramach KFS na 2015r.

W zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy umieszczona jest ankieta , którą po wypełnieniu prosimy dostarczyć osobiście lub przesyłać drogą elektroniczną do dnia 05.12.2014r.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. formy wsparcia uzyskać można osobiście w siedzibie urzędu w pokoju nr 1 lub telefonicznie pod nr tel. (24) 275 42 12 wew.104 jak również na stronie internetowej w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 05.11.2014 08:36
Liczba wyświetleń: 97941

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-10-23 08:22:54

INFORMACJA


INFORMACJA

Dnia 22.10.2014r. o godzinie 15:00 – Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu zorganizowała i przeprowadziła wspólnie z Dyrekcją Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu ćwiczenia przeciwpożarowe z praktycznego przeprowadzenia ewakuacji na wypadek zaistnienia pożaru i innych zdarzeń.

 

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 23.10.2014 08:22
Liczba wyświetleń: 106917

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-09-05 11:55:05

INFORMACJA!


- Jeśli szukasz pracy w oświacie?
- Jesteś zagrożony utratą zatrudnienia w swojej placówce?
- Twój znajomy nie może znleźć etatu?

ZAPISZ SIĘ DO BAZY NAUCZYCIELI!
     Szczegóły w załączniku:

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 20140905_105445.jpg załącznik 2014-09-05 11:40:57 Tułodziecka Joanna

Zredagował(a): Joanna Tułodziecka
Data powstania: 05.09.2014 11:55
Liczba wyświetleń: 146607

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-08-05 12:45:41

AKTUALNOŚCINa stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu, w menu głównym "INSTRUMENTY RYNKU PRACY" >> NOWE INSTRUMENTY RYNKU PRACY zamieszczona została informacja o nowych formach aktywizacji zawodowej wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Czytaj dalej >>>

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 05.08.2014 12:45
Liczba wyświetleń: 166048

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-04-25 13:36:39

BEZPŁATNE DORADZTWO Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" zaprasza do skorzystania z bezpłatnego, indywidualnego doradztwa z zakresu zagadnień biznesowych związanych z uruchomieniem lub prowadzeniem dzialalności gospodarczej.
Szczegóły w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie.doc 2014-04-25 13:38:08 Frydrychowicz Aneta

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 25.04.2014 13:36
Liczba wyświetleń: 213266

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-01-10 10:41:48

OGŁOSZENIE


Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji ogłasza rekrutację kandydatów do służby w Policji w 2014 roku na terenie województwa mazowieckiego.

Planowane przyjęcia do służby  w Policji w 2014 roku:
- 28 stycznia (25 osób)
- 01 kwietnia (35 osób)
- 02 czerwca (60 osób)
- 05 sierpnia (44 osoby)
- 07 października (53 osoby)
- 02 grudnia (53 osoby)


   Szczegóły w załącznikach

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 3.jpg 2014-01-10 08:37:09 Tułodziecka Joanna
załącznik 4.jpg 2014-01-10 08:37:28 Tułodziecka Joanna

Zredagował(a): Joanna Tułodziecka
Data powstania: 10.01.2014 10:41
Liczba wyświetleń: 264245

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-11-22 13:07:23

PROJEKT "PRZEPIS NA SUKCES"


Bezpłatne szkolenia z dotacją na własną działalność gospodarczą.

Fundacja Euro-Most realizuje III edycję  projektu "Przepis na sukces" wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 120 osób,które zostaly zwolnione, bądź są przewidziane do zwolnienia z przyczyn związanych z zakladu pracy, zamieszkujących woj. mazowieckie.
Szczegóły w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Plakat.pdf zał.1 2013-11-22 13:03:23 Tułodziecka Joanna

Zredagował(a): Joanna Tułodziecka
Data powstania: 22.11.2013 13:07
Liczba wyświetleń: 282755

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-11-18 08:25:03

INFORMACJA


Informacja dla pracodawców

Zapraszamy pracodawców oraz agencje pośrednictwa pracy do rejestracji na stronie www.apedukacjabiurokarier.pl.
Serwis umożliwia firmom bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych oraz przeglądanie bazy CV kandydatów na praktyki i do pracy z 36 miast.

W załączniku znajdą Państwo również Folder promocyjny dla pracodawców, wraz z szczegółowym wykazem kierunków kształcenia.


>>Załącznik do pobrania<<

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 18.11.2013 08:25
Liczba wyświetleń: 284630

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-10-29 10:04:28

Ogłoszenie


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach realizuje projekt „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat organizowanych warsztatów, kursów i szkoleń można przeczytać na stronie www.promocjaikariera.pl oraz w załączniku.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zał1.jpg Załącznik1 2013-10-29 10:05:16 Olejniczak Maria
załącznik Zał2.jpg Załącznik2 2013-10-29 10:05:39 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 29.10.2013 10:04
Liczba wyświetleń: 293163

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-05-28 12:56:55

Informacja


Informacja dla pracodawców

Powiatowy URząd Pracy w Sierpcu udostępnia publikację Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społęcznej pn.: "Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy - Informator".
Plik do pobrania w załączniku lub kliknij link .

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 130102_informator_dla_pracodawcow_drp.pdf INFORMATOR 2013-05-28 12:55:23 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 28.05.2013 12:56
Liczba wyświetleń: 350420

linia-art
zaokraglenie